Аналіз та форми методичної роботи

03.11.2014 22:46

форми методичної роботи.png (81930)

Аналіз методичної роботи за 2013 – 2014 н.р.

 

     У 2013-2014н. р. методична робота  з кадрами проводилась відповідно до плану заходів з підвищення педагогічного, психологічного, методичного та фахового рівнів .

 

Освіта вчителів

 

 

 

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

 

вища

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

12

84

12

80,2

12

80,2

13

77

13

77

бакалавр

-

-

1

6,6

1

6,6

-

-

-

-

Середня спеціальна

2

16

2

13,2

2

13,2

4

23

4

23

 

   Віковий  склад  педагогічних  кадрів  становить:

до  30  років  -        3  (17,5%),  

до 40  років  -         3  (17,5%),        

до  50  років  -        4 (23,2%),                    

до  55  років  -        5 ( 30%),                                 

понад  60  років  -  2 ( 11,8%)

Середній  вік  учителів  складає  44  роки.

   Важливим моментом у кадровій роботі із забезпечення високого методичного та професійного рівня діяльності педагогічного колективу є атестація та курсова перепідготовка. У 2013 - 2014 н. р. атестацію пройшли 3  вчителя Голік І.В. вчитель української мови та літератури, підтвердила І кваліфікаційну категорію, Ворфлик Л.О., вчитель фізкультури, підтвердила І категорію, Бухтіярова С.Д., вчитель історії, підтвердила І категорію.

    У листопаді та березні 2012 – 2013 н.р. традиційно відбулися Декади курсанта , під час яких були проведено ряд заходів:  консультація для вчителів «Інформаційна компетентність педагога – запорука  ефективності курсової перепідготовки» ( Ромашко Л.І.,  Голік І.В.),  відкритий урок  української літератури(9 клас) «Жіночі образи у творчості Т.Г.Шевченка» (Голік І.В.), правознавство  (9 клас) Бухтіярова С.Д., фізкультура (5 клас) Ворфлик Л.О.

Рівень педагогічної майстерності вчителів

 

 

 

2009 -2010 н.р.

2010-2011 н.р.

2011 – 2012 н.р.

2012-2013 н.р.

2013 – 2014 н.р.

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

вища

1

8

1

8

-

-

-

-

-

-

І категор.

7

50

8

52

8

58

10

58

10

58

ІІ категор.

 

2

14

1

7

2

14

1

5,8

1

5,8

 9 розряд

 

2

14

2

14

3

21

4

24,6

4

24,6

8 розряд

 

2

14

3

21

1

7

2

11,6

2

11,6

 

            Педагоги школи беруть активну участь  у роботі окружних та міських предметних методичних об’єднань. Велика увага приділяється самоосвіті вчителів, але проблема самоосвіти вчителя залишається актуальною. Як підкреслюється в « Концепції 12 – річної загальної школи» зміни у змісті і структурі загальної середньої освіти мають глибинний характер і потребують розв'язання проблеми підготовки вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність , постійно дбає про своє особисте і професійне зростання , вміє досягти нових педагогічних цілей.

  Учителі школи в своїй роботі використовують інтерактивні технології, проблемні питання та ситуації, застосовують особистісно-орієнтовані технології, приділяють увагу формуванню основних компетентностей, розвитку творчих здібностей учнів, організації самоосвітньої діяльності та саморозвитку творчої особистості. Були проведені відкриті уроки вчителями  ПолосенкоІ.А.,  Сосова О.Г.,Пилипенко Н.М., Гобрусева С.А.       

    Інформатизація навчального процесу, як одна з інновацій, ґрунтується на органічному поєднанні традиційних і новітніх засобів навчання. Вона передбачає поетапне, поступове впровадження у навчально-виховний процес педагогічних програмних засобів (ППЗ) навчального призначення.

Важливого значення набуває сьогодні можливість використання ППЗ у навчально-виховному процесі. Голік І.В. учитель української мови та літератури працює над проблемою «Розвиток самоосвітньої діяльності учнів у вивченні української літератури». Учитель основ здоров’я  Полосенко І.А. використовують ППЗ для самоосвітньої роботи учнів, виконання робіт творчого характеру та для тематичного оцінювання знань учнів, у виховній роботі створюються комп’ютерні презентації. Сорочук О.В. проводить уроки  біології, географії, використовуючи ТЗН: комп’ютерні презентації, тестові завдання творчого характеру як рефлексія уроку. Традиційно учні школи брали участь у Міжнародних інтерактивних конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Соняшник»

   Перехід до нових комп'ютерно - орієнтованих технологій навчання, раціональне поєднання нових інформаційних технологій навчання з традиційними – складна педагогічна задача і потребує вирішення цілого комплексу психолого-педагогічних, організаційних, навчально-методичних, технічних та інших проблем.

  Сучасна школа перебуває на шляху модернізації змісту та форм навчання. Впровадження інтерактивних та проектних методик на уроках є одним із кроків підвищення ефективності навчально-виховного процесу. За умови доцільного й методологічно виправданого їх застосування створюються оптимальні умови для інтелектуального розвитку й самореалізації особистості. Тому педагогічний колектив буде працювати над проблемою: «Впровадження інноваційних технологій  в навчально – виховний процес для створення умов  всебічного розвитку особистості».  

 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА:

«Підвищення педагогічної майстерності вчителів через впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес»

МЕТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

Сприяти підвищенню  фахової  майстерності  педагогічних працівників через впровадження в їхню практику інноваційних технологій .

 

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

-         кадрове  та науково-методичне  забезпечення    навчально-виховного  процесу;

-   сприяння  виробленню  в педпрацівників  умінь  і  навичоксамостійної  роботи  з  метою  неперервного  підвищення  своєї  кваліфікації  та  вдосконалення  педагогічної  майстерності;

розвиток  творчих  здібностей  педагогів,  зацікавленості  сучасними  науковими  ідеями; 

-    поліпшення  методичної  підготовки  вчителів;

-   стимулювання  ініціативи  і  творчості  членів  педколективу;

-забезпечення  теоретичної,  психологічної,  методичної  підтримки  вчителів;

  проведення  системних  методичних  заходів,  спрямованих  на  розвиток  творчихможливостей   педагогів;

   виявлення  педагогічного  досвіду  та  участь  в  його  вивченні,  узагальненні  та  впроваджені.

ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ШКОЛИ

 

Зміст роботи

Термінвиконання

1

Систематично проводити оперативні методичні наради з питань організації навчально-виховного процесу, нових технологій викладання навчальних дисциплін, педагогіки, психології.

щомісяця

2

Організувати роботу семінарів:

психолого-педагогічного;

проблемного;

семінару-практикуму,

семінару з проблем виховання;

методичного  семінару

до 20.09.

3

Забезпечувати  неперервність у фаховому зростанні вчителів (зв'язок курсової перепідготовки з між курсового діяльністю)

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
З ПЕДПРАЦІВНИКАМИ 

 

Змістроботи

Термінвиконання

1.

Добирати необхідну літературу з питань підвищення фахової  і педагогічної майстерності вчителів, рекомендації до її опрацювання

постійно

2

Організувати індивідуальну роботу з вчителями, що атестуються, допомагати їм у підготовці творчого звіту.

протягом року

3.

Допомагати вчителям у підготовці конспектів уроків, виховних заходів тощо

постійно

4.

Відвідувати уроки вчителів  з  метою надання  методичної  допомоги  та  вивченняроботи  вчителів

постійно

5.

Відвідувати уроки молодих вчителів та вчителів, що атестуються

протягом року

6.

Залучати керівників методичних об'єднань до організації методичної роботи, підготовки семінарів, творчих звітів, педагогічних  читань

протягом року

 

  УПРАВЛІННЯ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ 

 

                    Зміст   роботи

Термінвиконання

  1

 Вивчення   стану викладання   навчальних   предметів

 (згідно циклограми).

 2

Підготовка та проведення засідань педагогічних рад.

протягом  року

 3

Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів з навчальних предметів.

 Вересень грудень  травень 

 4

Організація та проведення шкільних предметних олімпіад, участь у  міських предметних олімпіадах та конкурсах

  Протягом року

 5

Перевірка виконання навчальних програм з предметів.

 

 грудень  2014 р.

травень  2015 р.